FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासन शाखा

कर्मचारी विवरण:

birbdrrawat2@gmail.com

नापि शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
विर बहादुर रावत लेखा शाखा प्रमुख             

९८६३१२३१३९

            

birbdrrawat2@gmail.com

            

            
  • बजेट तयारी सम्बन्धी कार्य।
  • आम्दानी जम्मा गर्ने र अभिलेख राख्ने सम्बन्धी कार्य ।
  • भुक्तनी र अभिलेख राख्ने सम्बन्धी कार्य
  • बेरुजु फर्छयौटका लागि प्रमाण जुटाउने कार्य।
  • रकम निकासकालागी सम्बन्धित अड्काहरुमा पत्राचार सम्बन्धी कार्य
  • दैनिक मासिक वार्षिक आय व्ययको विवरण तयारी सम्बन्धी कार्य र बैँक रिकन्साईल सम्बन्ध कार्य आदि।

            

सुमन न्यौपाने आन्तरीक लेखा प्रमुख             

9857843432

            

neupanesuman1000@gmail.com

            

            
  • वित्तीय कारोबारको गणितीय शुद्बताको परीक्षण गर्ने
  • प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको परीक्षण गर्ने
  • वित्तीय साधनको उपयोग मितव्यती, दक्ष र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको परीक्षण गर्ने