FAQs Complain Problems

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: