FAQs Complain Problems

ब्यबसाय दर्ता सिफरिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
रु १५०० ।–
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन पत्र 
  2. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
  3. आफ्नै घरमा भएमा चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृति भएको कागजात 
  4. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि 
  5. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो 
  6. सर्जमिन मुचुल्का  ।